Generalforsamling 2022

KREDSGENERALFORSAMLING 2022

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling, i kreds 4, Roskilde

onsdag d. 9.februar 2022 kl. 19 i klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde.

Dagsorden jf. lovenes §13.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter jf. §23.

a) Valg af næstformand (for 2 år)

b) Valg af kasserer (for 2 år)

c) Valg af sekretær (for 2 år)

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

e) Valg af revisor

f) Valg af revisorsuppleant

g) Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 4 – Roskilde forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Der er kun adgang for stemmeberettigede og valgbare medlemmer.

Der indkaldes til generalforsamlingen på Caniva og på Kreds 4’s hjemmeside, www.kreds4.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk at tilmelde dig på Caniva, og husk gyldigt coronapas.

 

På bestyrelsens vegne

Annemarie Mortensen

Formand